สมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
1. ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
สัญชาติ *
ศาสนา
วัน/เดือน/ปีเกิด *
เลขประจําตัวประชาชน *
2. ตำแหน่งที่สมัครสอบ
ตำแหน่งที่สมัคร *
3.
*
 
ชื่อปริญญา/วุฒิการศึกษา *
ได้รับอนุมัติจากศึกษา *
สาขา/วิชาเอก *
ประเภทสถานศึกษา *
ที่ตั้งสถานศึกษา *
จบการศึกษาเมื่อวันที่ *
เกรดเฉลี่ยสะสม *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
4. อาชีพปัจจุบัน
อาชีพปัจจุบัน
สถานที่ทำงาน
กอง/สำนัก/อื่นๆ
ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน
5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ *
ถนน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล *
6. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
7. บุคคลที่สามารถติดต่อได้
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ *
เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์ (บ้าน / มือถือ ) *
รูปถ่ายหน้าตรง *
 
เลือกไฟล์...
ข้าพเจ้าขอให้คำรับรอง
 
*หมายเหตุ หากผู้สมัครสอบไม่คลิกยืนยันทั้ง 4 ช่อง จะไม่สามารถกดบันทึกและพิมพ์ใบจ่ายเงินได้
บันทึกข้อมูลเบื้องต้น